Nasze Stowarzyszenie na terenie Powiatu Legionowskiego funkcjonuje od 2017 r. - zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostę w Legionowie pod nr 21. Nasze Stowarzyszenie skupia wokół siebie prężnych Mieszkańców Gminy Jabłonna oraz wspomnianego powiatu, mających za cel aktywizację oraz integrację Wszystkich Mieszkańców.

 

Zgodnie z przyjętym statutem, celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, obejmująca m.in. zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk marginalizowanych i defaworyzowanych, borykających się z trudnościami pozostawania na marginesie głównego nurtu życia społecznego, ochrony i promocji zdrowia, kultywowania pamięci narodowej oraz spędzanie wolnego czasu aktywnie i rodzinnie beż używania używek.

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. poprzez prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej oraz inicjowanie wsparcia i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Podczas ww. wydarzeń staramy się przekazywać dobre wzorce zachowań, w tym zachowań prorodzinnych bez przemocy oraz staramy się zapraszać do udziału w prelekcjach i dyskusjach z Mieszkańcami Naszego Powiatu osoby, które mogą pokazać własnym życiem w jaki sposób aktywnie i rozwijająco spędzać czas oraz jak można wyjść z nałogów i wrócić do pełni życia. 

O Nas

Na skróty:

 

Polityka prywatności

 

Statut

 

 

05-101 Suchocin

 

Konto:

BNP Paribas 49 1600 1462 1818 2266 6000 0001

biuro@przyjacielewjablonna.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna